FANDOMSi Oray Loleng ang pinakamatanda sa baryo sa edad na nobenta'y dos at naniniwalang pinalakad si Ontoy Komang. Ang pinalakad na bangkay ay pinaniniwalaang hindi pa nakakaalis sa lupa ang kaluluwa sanhi ng pagkuha ng aswang o mangkukulam.