FANDOM


Si Aristotle Atienza ay isang guro sa Kagawaran ng Filipino sa Ateneo de Manila University at nagtapos ng M.A. Araling Pilipino sa University of the Philippines-Diliman.